Środa 08.12.2021

Statistics

liczba odwiedzin: 338507

UWAGA!

Wiadomości

Bezpieczeństwo to brak zagrożenia, co w praktyce przekłada się na działania profilaktyczne szkoły skierowane na wszystkich członków społeczności szkolnej oraz, pośrednio, na rodziny uczniów.

Szkoła zapobiega zagrożeniom poprzez jasno określone prawa i obowiązki społeczności szkolnej, które zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.

Przypominamy:

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

 

§ 131.

 

 1. Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
 2. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
 3. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających dźwięk i obraz.
 4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
 1.  nawiązywanie połączenia telefonicznego
 2. redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
 3. rejestrowanie materiału audiowizualnego;
 4. odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
 5. transmisja danych;
 6. wykonywania obliczeń.

 

 1. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny i inne urządzenia nagrywające i odtwarzające dźwięk i obraz.
 2. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

§ 127.

Pkt. 5.Traktowanie członków.

5d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

Uczniom nie wolno

§ 129.

Pkt. 3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

Dyrektor Irena Pietrzykowska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie
  78-133 Drzonowo 13
 • 94 3587493

Galeria zdjęć